اعضای هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره

حامد طاهری نژاد

حامد طاهر نژاد
رئیس هیأت مدیره

علیرضا محمودی آشتیانی

علیرضا محمودی آشتیانی
نائب رئیس هیأت مدیره

امیرمهدی طاهری فر
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره