اعضای هیئت مدیره

مدیران شرکت حامیان میراث فرهنگی


 • مهندس امیرمهدی طاهری فر

  مدیرعامل


 • مهندس محمد عبداللهی

  عضو هیأت مدیره


 • دکتر حسینعلی تقی تهرانی

  نایب رئیس هیأت مدیره


 • مهندس فرج کمیجانی

  رئیس هیأت مدیره