تاریخ انتشار در روزنامه : ۰۹/۰۴/۱۳۹۸

شرکت تعاونی حامیان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایرانیان
به شماره ثبت ۳۳۱۲۷۳ و شناسه ملی  ۱۰۱۰۳۶۷۹۰۳۴
(( آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم ))

  بدینوسیله از اعضاء محترم این شرکت تعاونی دعوت می گردد، در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم که در ساعت  ۱۴:۰۰ روز سه شنبه  مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۸ در محل آمفی تئاتر سازمان میراث فرهنگی ، واقع در تهران -خیابان آزادی – تقاطع یادگار امام- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تشکیل میگردد حضور بهم رساند.

 دستور جلسه :

  1. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس (حسابرس مستقل)
  2. رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت مالی سال ۱۳۹۷ و تقسیم سود و افزایش سرمایه شرکت
  3. تعیین بودجه سال جاری و خط مشی و برنامه های تعاونی
  4. انتخاب هیئت مدیره و بازرس

 

توجه:

                                                                                         

هیئت مدیره