برگزاری جلسه قرعه کشی صندوق رفاه حامیان

لیست برندگان قرعه کشی شماره قرعه شناسه نام نام پدر شماره شناسنامه کد ملی آدرس محل کار   شماره قرعه شناسه نام نام پدر مبلغ وام برنده شده ۵ ۲۱۱ طیبه فرخی محمدقلی ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶ ۲۳۶ علیرضا پایداره حسن ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵ ۸۰ حسین عسکری محسن ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷ ۳۰۲ محسن توحیدی کمال علی ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰ ۴۱۶ […]