دانلود نسخه کامل اساسنامه

باسمه تعالی

تعاونوا علی البر و التقوی

حسن تعاون مدنیت و داد                                 مایه الفت بود و اتحاد

قرآن کریم همه مومنان را به همکاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی فرا خوانده است . با الهام از این اصل مقدس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی بر تحقق این فراخوان الهی دارد . بر این پایه، اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص را تأمین می کند و زمینه را برای جلوگیری از تبدیل دولت به یک «کارفرمای بزرگ مطلق» آماده می سازد حال بر یک یک اعضای شرکتهای تعاونی است . همراهی و همدلی و حس تعاون و معاضدت به گسترش این فکر، عمل به این اندیشه همت گمارند .
متن حاضر اساسنامه شرکت تعاونی مذکور می باشد که بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سیزدهم شهریور سال ۱۳۷۰ که ملهم از اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد تهیه و تنظیم گردیده و بعنوان یک میثاق و سند همکاری مورد توافق و تفاهم اعضا قرار گرفته و به تصویب آنها رسیده است.اعضای تعاونی فوق الذکر در آغاز این همکاری خجسته و مشارکت مبارک که «آزادانه و با اختیار کامل» و با قبول سهم در «مشارکت اقتصادی» آنرا پذیرفته اند، تعهد می نمایند که ضمن انجام وظیفه در قبال مسئولیت خود، با رعایت «حقوق مساوی اعضاء» کوشش فردی و تلاش همگانی شان را همراه با «کسب علم و آگاهی و بکارگیری مستمر دانش روز» برای موفقیت هر چه بیشتر اهداف این همیاری و مشارکت با تأکید بر «خود گردانی و خود اتکایی» بکار گیرد . باشد که در راستای تحقق هدفهای تعاونی و با عنایت به اصول عمومی همیاری و تعاونی که در فرهنگ اسلامی و ایرانی، ریشه ای پای برجا و پیشینه ای دیرینه دارد، شاهد گامهای استوار و دستان پرتوان تک تک اعضا باشیم که همدلانه برای رشد و توسعه فرهنگ تعاونی و گسترش روحیه مشارکت جو و مشارکت پذیر، فعالانه دست بهم داده اند و می کوشند تا همسو و هم جهت «در کنار کلیه تعاونگران کشور» در جهت ایجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه و منصفانه مورد نیاز مردم و راه اندازی چرخهای تولید و خدمات با افزایش بهره وری و بکارگیری پس اندازهای هر چند مختصر ضمن تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی، «یاری رسان جامعه» و دولت نیز  باشند.