اعضای هیأت مدیره

محمد جواد عباباف ها
رئیس هیأت مدیره

حسین علی تقی تهرانی
مدیرعامل

حسین مددی
عضو هیأت مدیره