اعضای هیأت مدیره

محمد جواد عباباف ها
رئیس هیأت مدیره

حسین علی تقی تهرانی
نائب رئیس هیأت مدیره

حسین مددی
عضو هیأت مدیره

امیرمهدی طاهری فر
مدیر عامل