اعضای هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره

محمد جواد عباباف ها
رئیس هیأت مدیره

حسین علی تقی تهرانی
نائب رئیس هیأت مدیره

حسین مددی
عضو هیأت مدیره

امیرمهدی طاهری فر
مدیر عامل