ابلاغ بخشنامه عدم تصدی همزمان در هیات مدیره شرکتها