از شوش تا پاریس

لوح حمورابی میراث تمدن ایران و میان‌رودان فرزانه ابراهیم‌زاده وقتی آن کارگر شوشی با اشاره و چندکلمه دست‌وپا شکسته فرانسوی، به گوستاو ژاکیه فهماند در یکی از ترانشه‌ها، شیء عجیبی…

0 دیدگاه

میراثِ صدا

به بهانه ثبت ربنای محمدرضا شجریان در فهرست میراث ناملموس در قلب ماست کاتب صداسعید برآبادیحجاری می‌کرد اندرونه‌مان را با هر واژه که زبان می‌خورد، کاتب صدا؛ دور بود، ایستاده،…

0 دیدگاه

فرنگستان

ژرمن‌ها محو شکوه پارسه مرجان حاجی‌رحیمی سالن شلوغ است و بازدیدکنندگان برای تماشای تمدن هزاران‌ساله ایران صف کشیده‌اند. برخی ایرانی و اغلب آلمانی‌اند. آنقدر با سکوت و چشمانی پر از…

0 دیدگاه