برگزاری مجدد مجمع عمومی شرکت تعاونی حامیان میراث فرهنگی

پیرو جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی حامیان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایرانیان به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ با توجه به انصراف کتبی سه نفر از منتخبین مجمع عمومی مذکور در چارچوب مفاد اساسنامه و قانون بخش تعاونی (مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳)مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجددا برگزار خواهد شد.لذا از داوطلبین واجد شرایط […]

اولین فراخوان جذب ایده/استارت آپ

اولین فراخوان جذب ایده/استارت آپ شتابدهنده سیکلوترون در حوزه های گردشگری صنایع دستی و میراث فرهنگی برای ارسال طرح های استارت آپی و ایده های نوآورانه خود از فرم موجود در وبسایت شتابدهنده www.cyclotrontech.comاستفاده نمایید.مهلت ارسال ۱۵شهریورماه۱۴۰۰