دومین نشست «عصرهای مهرپارسه» با عنوان «مرگ» روز دوشنبه دوم دی ماه در باغ موزه قصر برگزار می‌شود. در این نشست سیداحمد محیط طباطبایی (رییس کمیته ملی موزه‌های ایران موسوم به ایکوم)، محمدرضا اصلانی (پژوهشگر و مستندساز)، اردشیر صالح پور (پژوهشگر) و علیرضا حسن‌زاده (رییس پژوهشکده مردمشناسی) سخنرانی خواهند کرد. دبیر این جلسه مرجان حاجی رحیمی، سردبیر ماهنامه مهرپارسه است. عصرهای مهرپارسه عنوان سلسله نشست‌هایی است که با موضوع بررسی پرونده‌های ماهنامه ایرانشناسی «مهرپارسه» هر ماه در باغ موزه قصر برگزار می‌شود. عنوان جدیدترین پرونده این ماهنامه «مرگ» است و سخنرانی‌های نشست عصرهای مهرپارسه، درباره گورستان‌های تاریخی، مرگ در نگاه مردم‌شناسی و سینما و شیرهای سنگی بختیاری خواهد بود. دومین نشست عصرهای مهرپارسه ساعت ۱۷ تا ۱۹ روز دوم دی در تماشاخانه مارکوف باغ موزه قصر برگزار می‌شود.

 

 

اول دی ماه ۱۳۹۸

روزنامه تعادل (نیاز اقتصاد ایران)

http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-97/159776-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%87

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است