داوطلبان بسمت هیئت مدیره باید حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ انتشار این آگهی به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و درخواست خود را تحویل و رسید دریافت نمایند

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است