به موجب ابلاغ شماره ۱۴۰۰۱۸۵۲۷۰ خانم محبوبه شعبانی از تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ به عنوان مدیر روابط عمومی شرکت تعاونی حامیان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایرانیان منصوب شد
در متن ابلاغ صادره به نکاتی به شرح زیر اشاره شده است :
روابط عمومی بعنوان یکی از مهمترین ارکان کسب و کار سازمان ها در دوران کنونی نقش موثر و بی بدیلی در برندینگ دارد .این موضوع با تاثیرگذاری بر نگرش ها و برداشت های گروه های مختلف نسبت به شرکت محقق میشود . لذا انتظار میرود با بهره گیری از انواع ابزارهای ترویجی با درک صحیح روابط میان بازاریابی تبلیغات و روابط عمومی نسبت به معرفی چهره شرکت بهبود آگاهی عمومی بویژه سهامداران و در نهایت مشتری گرایی و مشتری نوازی اقدام شود.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است