پیرو جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی حامیان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایرانیان به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ با توجه به انصراف کتبی سه نفر از منتخبین مجمع عمومی مذکور در چارچوب مفاد اساسنامه و قانون بخش تعاونی (مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳)مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجددا برگزار خواهد شد.لذا از داوطلبین واجد شرایط جهت عضویت در هیئت مدیره و بازرس (سهامداران شرکت )دعوت میشود که پس از اعلام رسمی تاریخ برگزاری مجمع عمومی جهت ثبت نام و تکمیل فرم به دفتر شرکت تعاونی به نشانی ثبت شده در سایت مراجعه نمایند.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است