برگزارکننده :دفتر مجامع و تشکل های مردم نهاد وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی

آخرین مهلت ارسال آثار :۱۶ مهرماه ۱۴۰۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است