سید مصطفی رحمانی خضری

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

Seyyed Mostafa Rahmani Khezri

Managing Director & Chairman of The Board

علیرضا نجف پور

نایب رئیس هیئت مدیره

Alireza Najafpour

MR.Alireza Najafpour

علی اصغر سلمانیان

عضو هیئت مدیره

Aliasghar Salmanian

MR.Aliasghar Salmanian

سهراب رحمتی

معاون مالی و پشتیبانی

Sohrab Rahmati

Assistant Director Of Finance And Support

سجاد فتح اللهی

معاون بازرگانی، برنامه ریزی و توسعه

Sajjad Fathollahi

Assistant Director Of Commerce,Planning & Development